Speedy Star

Speedy Star

עומר, בן 19, כפר סבא

משחק לשעות הפנאי הבוחן את המהירות של השחקן

משחק לשעות הפנאי הבוחן את המהירות של השחקן. המשחק מוגבל בזמן.

מטרת המשחק לתפוס את שני הכוכבים המופיעים על המסך.

מה תהיה המהירות שלכם?